Privacyverklaring

Next Generation Retail B.V., gevestigd te (3542 AX) Utrecht aan de Otto Hahnweg 20, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat wij met uw persoonsgegevens doen. Mocht u na lezing van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens zijn als volgt:

Contactgegevens:

Next Generation Retail B.V.

Postadres: P.O. Box 9090, 3506 GB Utrecht
Bezoekadres: Otto Hahnweg 20, 3542 AX Utrecht
Factuuradres: Fermiweg 28, 3542 CB  Utrecht
KVK-nummer: 76.24.24.39
BTW-nummer: NL 860.558.629 B01
Telefoonnummer: +316 46 12 90 08
Email: info@NGR.nl
Website: https://NGR.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en op welke grondslag?

Next Generation Retail B.V. is een onderneming die maatkleding verkoopt. Indien u van de dienstverlening van Next Generation Retail B.V. gebruik wilt maken, plannen wij op locatie een ‘meetmoment’ met u in. Tijdens dit meetmoment zullen wij de maten voor uw maatkleding opnemen.

Als u gebruik wilt maken van onze dienstverlening, sluiten wij met u een overeenkomst. In dat kader is het noodzakelijk dat Next Generation Retail B.V. een aantal persoonsgegevens van u verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de overeenkomst met u moeten verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u uit eigen beweging in uw communicatie met ons verstrekt of bijvoorbeeld in uw profiel op onze website opneemt
 • bankrekeningnummer
 • maatgegevens

Next Generation Retail B.V. werkt voor het opnemen van uw maatgegevens met een speciale bodyscan. Deze bodyscan is voorzien van tientallen camera’s. De apparatuur heeft als doel een profiel van u te maken; de afmetingen die hiermee gegenereerd worden, hebben wij nodig om een patroon van u te maken ten behoeve van de productie van uw maatkleding. Om dit zo nauwkeurig mogelijk te doen, is het noodzakelijk dat u in de bodyscan plaatsneemt in uw ondergoed. Voor het maken van deze beeldopnames vragen wij uw (schriftelijke) toestemming.

De beeldopnames die de bodyscan van u maakt, leiden ertoe dat uw maatgegevens heel specifiek kunnen worden bepaald. De beeldopnames zullen voor geen enkel ander doel dan voor het genereren van uw maatgegevens worden gebruikt. De beeldopnames worden zeer zorgvuldig door Next Generation Retail B.V. bewaard en zullen zowel intern als extern nooit met derden worden gedeeld. Enkel de uit de beeldopnames gegenereerde maatgegevens zullen door Next Generation Retail B.V. aan de fabrikant van de maatkleding worden doorgegeven.

Next Generation Retail B.V. bewaart het door de bodyscan gecreëerde beeldmateriaal gedurende de periode dat de maatkleding wordt vervaardigd. Zodra de bestelde maatkleding bij u is afgeleverd, zal het beeldmateriaal worden verwijderd.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Next Generation Retail B.V. verwerkt uw persoonsgegevens specifiek voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van onze dienstverlening (verkopen en vervaardigen van maatkleding)
 • het opnemen van contact (via telefoon, e-mail of per post) over uw bestelling
 • het bij u afleveren van bestelde producten
 • het afhandelen van uw betaling
 • het verzenden van onze papieren reclamefolder
 • het verzenden van onze digitale nieuwsbrief, indien u daar toestemming voor gegeven hebt
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor fiscale of administratieve doeleinden

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Next Generation Retail B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het beeldmateriaal dat door onze bodyscan wordt gemaakt, zal direct na het afronden van de opdracht door ons worden verwijderd of eerder indien u uw toestemming voor het verwerken van dit beeldmateriaal intrekt. Uw overige persoonsgegevens, zoals uw maat- en contactgegevens, bewaren wij tot 2 jaar na afronding van de opdracht. Gegevens die wij nodig hebben voor fiscale doeleinden of die onder de administratieplicht van Next Generation Retail B.V. vallen, zullen wij gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaren.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Next Generation Retail B.V. deelt uw maatgegevens (en dus niet de beeldopnames van de bodyscan) met de fabrikant van de maatkleding. Next Generation Retail B.V. zal tevens persoonsgegevens aan andere derden kunnen verstreken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Next Generation Retail B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor bepaalde gegevensverwerkingen (zoals uw toestemming voor het verwerken van het beeldmateriaal van de bodyscan en/of het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief) in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking door Next Generation Retail B.V. op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Next Generation Retail B.V. alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar thijs@ngr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Next Generation Retail B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

Het privacybeleid van Next Generation Retail B.V.

Next Generation Retail B.V. neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u gebruik wilt maken van één of meerdere van de hierboven genoemde privacy rechten, de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via +31646129008 of via info@ngr.nl.

Daarom kiest u voor NGR-Tailoring

N

Comfort

Een comfortabele outfit voor elk postuur door digitale meettechniek

N

Uitstraling

Goed passende kleding zorgt voor een representatieve indruk

N

Kwaliteit

Groot aanbod van degelijke stoffen voor meer duurzaamheid

N

Prijs

Snel en voordelig door een geautomatiseerd productieproces

Bel of Whatsapp mij

next-generation-retail-woordmerk-wit

Stuur mij een e-mail

Confidental Infomation