Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website van Next Generation Retail B.V. en alle informatie, aanbevelingen en/of andere diensten die u worden aangeboden via deze website gelden, naast de toepasselijke wet – en regelgeving, de hierna genoemde gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Inhoud

De op deze website getoonde informatie wordt door Next Generation Retail B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Next Generation Retail B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als direct of indirect gevolg van gebruik van deze website, daaronder begrepen het gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website en schade die is veroorzaakt door virussen. Next Generation Retail B.V. is ook niet aansprakelijk voor onjuiste, verouderde of incomplete informatie van derden, waarnaar op deze website wordt verwezen. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico.

Next Generation Retail B.V. kan de inhoud (teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, zonder dat voorafgaande kennisgeving is vereist. Next Generation Retail B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen, direct of indirect, van de verandering of beëindiging van (delen van) de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van (intellectuele) eigendom op deze website, waaronder het auteursrecht, berusten uitsluitend bij Next Generation Retail B.V. De informatie die u ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van Next Generation Retail B.V. en een andere website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Next Generation Retail B.V.

Informatie die u aan ons verstrekt via deze website, wordt eigendom van Next Generation Retail B.V. en kan gebruikt worden door Next Generation Retail B.V. voor bijvoorbeeld reproductie, online publicatie of print publicatie. Het is ons toegestaan om ideeën, drukwerk, uitvindingen, suggesties of concepten die onderdeel zijn van de informatie die u ons verstrekt via deze website, te gebruiken zonder dat wij hiervoor een vergoeding aan u verschuldigd zijn. Uw persoonsgegevens worden, conform ons Privacy Statement, vertrouwelijk behandeld.

Indien u aan ons informatie verstrekt, garandeert u dat u de eigenaar bent van deze informatie en dat het gebruik door Next Generation Retail B.V. van deze informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Next Generation Retail B.V. heeft nooit de verplichting om enige informatie die u verstrekt, te gebruiken.

Website van derden

De website van Next Generation Retail B.V. kan hyperlinks naar andere websites bevatten die buiten het domein van Next Generation Retail B.V. liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet door Next Generation Retail B.V. gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Next Generation Retail B.V. staat niet garant voor de beschikbaarheid en inhoud van deze hyperlinks en websites. Next Generation Retail B.V. is

niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze websites of het downloaden van bestanden op deze websites.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, daaronder begrepen geschillen over het bestaan of de geldigheid ervan, wordt beslecht door rechtbank Midden- Nederland, locatie Utrecht.

Contactgegevens

Next Generation Retail B.V.
Postadres: P.O. Box 9090, 3506 GB Utrecht
Bezoekadres: Otto Hahnweg 20, 3542 AX Utrecht
Factuuradres: Fermiweg 28, 3542 CB Utrecht
KVK-nummer: 76.24.24.39
BTW-nummer: NL 860.558.629 B01
Telefoonnummer: +316 46 12 90 08
Email: info@NGR.nl
Website: https://NGR.nl

Daarom kiest u voor NGR-Tailoring

N

Comfort

Een comfortabele outfit voor elk postuur door digitale meettechniek

N

Uitstraling

Goed passende kleding zorgt voor een representatieve indruk

N

Kwaliteit

Groot aanbod van degelijke stoffen voor meer duurzaamheid

N

Prijs

Snel en voordelig door een geautomatiseerd productieproces

Bel of Whatsapp mij

next-generation-retail-woordmerk-wit

Stuur mij een e-mail

Confidental Infomation