Algemene voorwaarden

Voor onze dienstverlening hebben wij algemene voorwaarden opgesteld. U kunt ze hieronder doornemen.

Algemene voorwaarden NGR-Tailoring

1. Algemeen

1.1. Algemene voorwaarden.

Deze “NGR Algemene Voorwaarden” van Next Generation Retail B.V. (“NGR”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen door NGR aan een “Klant”.

1.2. Wijzigen algemene voorwaarden.

NGR is gerechtigd de NGR Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De  meest recente versie van de NGR Algemene Voorwaarden is van toepassing tussen de Klant en NGR.

1.3. Afwijzing algemene voorwaarden Klant.

Indien zowel NGR als de Klant naar haar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze NGR Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. NGR wijst de algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand. Van de NGR Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door NGR en de Klant zijn overeengekomen.

1.4. Overeenkomst.

Iedere order van de Klant of acceptatie van een aanbieding van NGR door de Klant wordt beschouwd als een   aanbod van de Klant gericht aan NGR strekkende tot een koop van producten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Een “Overeenkomst” komt tot stand nadat NGR de order van de Klant schriftelijk heeft aanvaard, bijvoorbeeld via een order bevestiging. NGR heeft het recht om elke order naar eigen goeddunken te aanvaarden of af te wijzen. Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door de Klant voorgelegd, komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.

1.5. Bindend voor Klant.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk met NGR anders is overeengekomen, is een Overeenkomst voor de Klant bindend en kan deze niet geannuleerd worden. Indien de Klant de bestelling annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door NGR gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden. NGR heeft het recht om een Overeenkomst op ieder moment vóór de levering, door schriftelijke kennisgeving aan de Klant, te wijzigen of te ontbinden.

2. Aanbiedingen

2.1. Geldigheidsduur.

Alle aanbiedingen van NGR hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. Niet bindend.

Alle door NGR bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen en gegevens, zoals maten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden NGR niet. Door NGR opgegeven levertermijnen zijn bij benadering en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

2.3. Ontwerp van Klant.

NGR aanvaardt bij een aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de Klant door derden uitgewerkt ontwerp, en ook niet voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

3. Bestelling

3.1. Aanleveren bestanden.

De Klant dient voor een bestelling bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de  aanleverspecificaties van NGR of te laten opmaken en te laten controleren door NGR.

3.2. Wijzigingen.

Door de Klant verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de Klant tijdig en schriftelijk aan NGR ter kennis worden gebracht. Indien de wijzigingen mondeling of per telefoon worden opgegeven, dan is het risico voor de juist e tenuitvoerlegging van de gewenste wijzigingen volledig voor rekening van de Klant.

3.3. Hogere kosten.

Door de Klant verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken, worden extra in rekening gebracht.

3.4. Verlenging levertijd.

Door de Klant verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen resulteren in een verlenging van de oorspronkelijk levertijd.

4. Prijs

4.1. Prijs.

De prijzen van NGR zijn in euro en inclusief BTW.

4.2. Prijsverhoging.

De in aanbiedingen en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de dan geldende kostenfactoren,  zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. NGR mag, indien na de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Klant in rekening te brengen. NGR heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

4.3. Meerwerk.

De Overeenkomst omvat alleen datgene dat tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen. Meerwerk wordt door NGR extra in rekening gebracht en behelst de diensten of producten waarvoor geen prijs is overeengekomen in de opdrachtbevestiging, zoals eventueel ontwerp en opmaak, gewijzigde specificaties of instructies. NGR is tevens gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van een gewijzigde stofkeuze, extra bewerkelijke tekst, onduidelijk en/of onjuist aangeleverde bestanden of materialen door de Klant, en alle soortgelijke toeleveringen door de Klant die NGR tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs te verwachten waren.

5. Betaling

5.1. Betaling.

Betaling dient te geschieden op het in de Overeenkomst overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. Aanbetaling.

Tenzij anders overeengekomen, zal de Klant 50% van de factuur voldoen bij aanvang van de Overeenkomst en de overige 50% bij de aflevering van de goederen. Indien er niet vooraf (aan)betaald is kan NGR afzien van de productie of deze uitstellen.

5.3. Geen aftrek of verrekening.

De Klant zal facturen en opeisbare vorderingen van NGR volledig voldoen en doet afstand van enig recht op aftrek, inhouding of verrekening van over en weer verschuldigde bedragen uit welken hoofde dan ook.

5.4. Verzuim.

De Klant treedt door het enkele niet tijdig of volledig betalen of anderszins tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis, in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en is in dat geval verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan NGR.

6. Levering

6.1. Verzending.

De verzending geschiedt op de wijze als door NGR aangegeven in de

opdrachtbevestiging. Wenst de Klant een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hiervan voor rekening van de  Klant.

6.2. Risico.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tijdens de verzending berust bij de Klant.

6.3. Eigendomsvoorbehoud.

De aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van NGR totdat de Klant de volledige koopprijs heeft voldaan.

7. Klachten en herstel

7.1. Inspectie.

De Klant is verplicht de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, NGR zonder vertraging schriftelijk op de hoogte te brengen.

7.2. Verval rechten.

Indien de Klant niet binnen drie werkdagen na de dag van de levering NGR wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Klant geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt elke aanspraak van de Klant op NGR. Tevens vervalt elke aanspraak van de Klant op NGR, indien de Klant de geleverde goederen of een deel ervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of aan derden heeft geleverd.

7.3. Afwijkingen.

Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, in kwaliteit, lettertype, kleur, of dikte, kwalificeren nimmer als een gebrek bij de producten. Voor kleding zijn kleine afwijkingen in de omvang en lengte naar boven en naar beneden toelaatbaar. Kleuren van stoffen kunnen ook van stalen verschillen door het gebruik van natuurlijke vezels.

7.4. Vervanging of terugbetaling.

Indien de klacht met betrekking tot een gebrekkig product naar het oordeel van NGR gegrond is, zal  de Klant uitsluitend gerechtigd zijn tot ofwel kosteloze vervanging van het gebrekkige product door NGR ofwel betaling van maximaal de factuurwaarde van het gebrekkige product, dit ter beoordeling door NGR en pas na terugzending van de producten waarover is geklaagd door de Klant.

8. Geen herroepingsrecht

8.1. Herroepingsrecht.

De Klant heeft bij een consumentenkoop op afstand conform artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek geen herroepingsrecht omdat de producten die NGR levert niet-geprefabriceerd zijn, maar duidelijk gepersonaliseerd zijn voor de Klant.

9. (Intellectuele) EIgendomsrechten

9.1. IER.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en knowhow (“IER”) met betrekking tot de producten die NGR verkoopt berusten en blijven berusten bij NGR. Er gaan door de Overeenkomst met NGR geen IER over op de Klant, zelfs indien de Producten specifiek voor de Klant zijn ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd.

9.2. Inbreuk.

De Klant zal NGR onmiddellijk schriftelijk waarschuwen indien hij wetenschap heeft dat derden inbreuk maken of dreigen te maken op IER van NGR of indien derden zouden menen dat producten van NGR inbreuk maken op hun IER.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Geen aansprakelijkheid.

NGR is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van NGR.

10.2. Beperking.

In het geval NGR, ondanks het bepaalde in de Overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Klant, is de aansprakelijkheid van NGR beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

10.3. Beperking.

Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door NGR inzake de betreffende overeenkomst aan de Klant in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

11. Beëindiging

11.1. Tussentijdse beëindiging.

NGR heeft het recht door middel van een schriftelijke verklaring de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, steeds met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade, indien:

(a) De Klant één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt of vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;

(b) De Klant zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag of een onrechtmatige daad als gevolg van nalatigheid of opzet;

(c) De Klant failliet wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt aangevraagd voor de Klant, de onderneming  van de Klant wordt opgeheven of beëindigd of de Klant anderszins insolvabel blijkt; of

(d) Zich naar het inzicht van NGR, ingrijpende wijzigingen voordoen in de directe of indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de Klant.

11.2. Geen recht op schadevergoeding.

Indien beëindiging conform de voorgaande bepalingen heeft plaatsgevonden, heeft de Klant jegens NGR geen recht op enige schadevergoeding ten gevolge van die beëindiging.

12. Overmacht

12.1. Overmachtssituatie.

NGR mag zich op overmacht beroepen indien de overeenkomst onmogelijk of niet tijdig kan worden  nagekomen door omstandigheden die niet aan NGR kunnen worden toegerekend (een “Overmachtssituatie”). Onder een Overmachtssituatie worden in ieder geval begrepen: technische belemmeringen in het productieproces bij NGR, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar NGR of de Klant, niet of niet tijdige levering van goederen  door leveranciers van  NGR, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van NGR.

12.2. Opschorting of beëindiging.

Indien NGR geconfronteerd wordt met een Overmachtssituatie dan zal NGR de Klant hiervan op de hoogte stellen en worden NGR’s verplichtingen opgeschort, zonder dat NGR aansprakelijk is voor een tekortkoming of niet – nakoming. Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de Overmachtssituatie gedurende meer dan 1 maand zal voortduren of al voortduurt, kan NGR de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

13. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

13.1. Toepasselijk recht.

Alle Overeenkomsten tussen NGR en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. Bevoegde rechter.

Alle geschillen tussen partijen die verband houden met enige Overeenkomst tussen NGR en de Klant zullen worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

14. Overig

14.1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze NGR Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een bevoegde rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht

14.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NGR kan de Klant niet enige rechten of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst overdragen. NGR heeft het recht om voor de uitvoering van enige Overeenkomst hulppersonen in te schakelen en   om de uitvoering van enige Overeenkomst te delegeren aan een aan haar gelieerde onderneming.

Contactgegevens:

Next Generation Retail B.V.

Postadres: P.O. Box 9090, 3506 GB Utrecht
Bezoekadres: Otto Hahnweg 20, 3542 AX Utrecht
Factuuradres: Fermiweg 28, 3542 CB  Utrecht
KVK-nummer: 76.24.24.39
BTW-nummer: NL 860.558.629 B01
Telefoonnummer: +316 46 12 90 08
Email: info@NGR.nl
Website: https://NGR.nl

Daarom kiest u voor NGR-Tailoring

N

Comfort

Een comfortabele outfit voor elk postuur door digitale meettechniek

N

Uitstraling

Goed passende kleding zorgt voor een representatieve indruk

N

Kwaliteit

Groot aanbod van degelijke stoffen voor meer duurzaamheid

N

Prijs

Snel en voordelig door een geautomatiseerd productieproces

Bel of Whatsapp mij

next-generation-retail-woordmerk-wit

Stuur mij een e-mail

Confidental Infomation